کارشناس آموزش و پژوهش علوم پزشکی

خانم روح انگیز ترکی

 

کارشناسی ارشد مدیریت منابع طبیعی محیط زیست

 • شرکت در همایش ملی محیط زیست  و چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات مجتمع بندری بندرلنگه
 • شرکت در همایش ملی محیط زیست  و چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان آلودگی هیدروکربن ها در رسوبات مجتمع بندری بندرلنگه
 • شرکت در همایش منطقه ای آموزش و توسعه نیروی انسانی و چاپ چکیده مقاله با عنوان ضرورت و چرایی آموزش نیروی انسانی
 • تدریس دورس : آلودگی محیط زیست ,ایمنی , مدیریت منابع انرژی , انرژیهای تجدید پذیر و کاربرد آن

مسولیت های اجرایی

 1. مسول آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 2. مسول آموزشی و دانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 3. سرپرست حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 4. کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 5. مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 6. رییس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
 7. مدیر کل آموزش و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال 88 تا سال 98
 8. دبیر کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال 80 تا سال 98
 9. عضو کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال 80 تا سال 98
 10. عضو کمیته بانوان هرستان بندرلنگه تا سال 1392
 11. عضو افتخاری هلال احمر
 12. عضو کمیته زنان فرهیخته دانشگاه آزاد
 13. دبیرستاد شاهد وایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال 90 تا سال 98