کارشناس تعالی سازمانی سلامت

 

 ناهید کهریزی

کارشناس پرستاری

سوابق:

  • کارشناس توسعه سلامت پزشکی
  • کارشناس بخش علوم پزشکی نظارت ارزیابی
  • مربی آموزش بالینی دانشجویان پرستاری 
  • کارشناس گروه پرستاری
  • کارشناس مسول کمیته آموزش در پژوهش
  • کارشناس بخش نشریات کتابخانه
  • مسئول  کنترل و ثبت پروپوزال های  کارشناسی ارشد
  • کارشناس کانون های دانشجویی و فرهنگی