مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

دکتر اشرف بیرامی

رزومه

 beirami@iauba.ac.ir