مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

دکتر اشرف بیرامی

رزومه

 beirami@iauba.ac.ir

دفترتوسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان مسئولیت راهبردی آموزشی پزشکی حوزه معاونت پزشکی را برعهده دارد و در این راستا هدایت، کنترل و برنامه ریزی در جهت ارتقاء آموزش پزشکی را انجام می دهد و نقش مهمی را در انجام وظایف متعددی در قبال واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رشته های علوم پزشکی ایفا می کند.

هدف غایی و نهایی مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان، حرکت در مسیر ارتقای آموزش علوم پزشکی می باشد.

از واحدهای تابعه انتظار می رود:

  1. تدوین برنامه ارتقای کیفی واحد در حوزه علوم پزشکی بر مبنای نقشه توسعه دانشگاه 
  2.  تلاش جهت ارتقای استانداردهای آموزشی در واحدها 
  3.  همکاری تنگاتنگ با حوزه معاونت علوم پزشکی در راستای همسوسازی سیاستهای اجرایی در امور پزشکی 
  4.  توجه ویژه به آموزش پزشکی با توجه به ظرفیت موجود و استقبال داوطلبان  استفاده از ظرفیتهای بومی در راستای ارتقای توانمندی‌ اعضای هیأت علمی