مدیر توسعه سلامت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

 دکتر شیلان عزیزی

رزومه

 azizi@iauba.ac.ir

 

اعضای هیات علمی و کارشناسانی که با این دفتر همکاری می کنند زیرنظر مدیر توسعه سلامت علوم پزشکی استان وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:

• نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تامین عرصه آموزشی در بیمارستان های طرف قرارداد که دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه به آن ها ارجاع داده می شود و ارائه گزارش های مستمر به دفتر توسعه سلامت سازمان جهت بهبود.

• بررسی ظرفیت سایر مراکز درمانی به منظور عقد قراردادهای مربوط به تامین عرصه آموزش و ارائه پیشنهاد به دفتر توسعه سلامت سازمان