اخبار معاونت

راه اندازی کمیته های EDO

به همت رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، خانم دکتر بیرامی، کمیته های زیر مجموعه این مرکز شامل کمیته های توانمندسازی اساتید، ارزشیابی، کمیته مشورتی دانشجویی، پژوهش در آموزش، استعداد درخشان و المپیاد، برنامه ریزی درسی در سال ۱۳۹۷ تشکیل گردید. این مرکز یکی از مدیریت های وابسته به معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان است و بعنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می کند. 

ادامه مطلب