اخبار معاونت

فعالیت حوزه علوم پزشکی در ایام کرونا

فعالیت حوزه علوم پزشکی در ایام کرونا

توزیع محلول های ضدعفونی بین بخش های مختلف دانتشگاه توزیع ماسک و دستکش بین همکاران • درنظر گرفتن کاهش زمان حضور یا دورکاری جهت کارکنان گروه های پرخطر • برگزاری کلاس و ارائه آموزش های لازم در خصوص پیشگیری و نکات بهداشتی

ادامه مطلب